Voorwaarden lidmaatschap

Lidmaatschap en verenigingsjaar

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarlijkse contributie omvat de periode van 1 januari tot en met 31 december. Je kunt op elk willekeurig moment lid worden, de contributie wordt dan naar rato over de rest van het lopende jaar berekend. Bij aanvang van het lidmaatschap betaal je eenmalig € 10,- inschrijfgeld. De contributie voor het hele jaar 2023 bedraagt € 110,-.

Onze vereniging is niet aangesloten bij de NBB (de Nederlandse Badminton Bond), daardoor kunnen we de contributie redelijk bescheiden houden. De vereniging staat open voor ieder die badminton leuk vindt, zowel voor beginners als voor echte cracks. Wel is er een minimumleeftijd van 14 jaar. Binnen onze vereniging hebben we geen jeugdafdeling, maar spelen we met (jong)volwassenen in leeftijd variërend van 14 tot zelfs ruim 80 jaar. Voor velen is de maandagavond een plezierige onderbreking van de drukke dagelijkse werkzaamheden.

Contributie

De contributie wordt via automatische incasso betaald. Nieuwe leden tekenen bij aanvang van hun lidmaatschap een verplichte machtiging voor automatische incasso van de jaarcontributie en bijkomende kosten. De machtiging kan desgewenst schriftelijk (niet via mail) bij de penningmeester van de Badmintonvereniging Zuidwester worden ingetrokken.
Voor leden die al lid waren vóór de invoering van automatische incasso (in 2009) en die niet via automatische incasso willen betalen geldt een contributietoeslag van € 10,- (in totaal betalen zij dus € 120,-).

De contributie is bij vooruitbetaling vóór aanvang van het nieuwe jaar verschuldigd. De incasso vindt plaats in de eerste week van december.
Ben je het niet eens met de afschrijving, dan heb je één maand de tijd om je bank of girokantoor opdracht te geven om het bedrag terug te boeken. We nemen dan contact met je op om de contributie op een andere manier te voldoen. Je kunt het terugboeken niet gebruiken om daarmee je lidmaatschap op te zeggen. Hoe je dat wel doet lees je hieronder.

Looptijd en beëindiging

Nieuwe leden betalen contributie naar rato over de rest van het lopende verenigingsjaar. Dit wordt door de ledenadministratie berekend en geïncasseerd.
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging.

Zou je je lidmaatschap willen beëindigen dan kan dat natuurlijk, hoe jammer we dat ook vinden. Gebruik daarvoor het opzegformulier op de site. Dit formulier moet uiterlijk één maand voor het einde van het kalenderjaar door de ledenadministratie zijn ontvangen (dus vóór 1 december). De contributie is altijd verschuldigd tot het einde van het verenigingsjaar. Je kunt wel in de loop van het jaar opzeggen maar je bent dus altijd over het hele jaar contributie verschuldigd. Bij hoge uitzondering kan het bestuur van deze regel afwijken.

Speelavonden en vakanties

Gedurende de grote zomervakantie is de zaal gesloten en wordt er door ons niet gespeeld. De laatste speeldag is meestal eind mei/begin juni en de eerste speeldag na de vakantie rond eind augustus. Op deze site zullen de betreffende data worden aangekondigd.
Ook vallen er nog wel eens speelavonden uit rond Kerst, Oud&Nieuw, Pasen, Pinksteren en nationale feestdagen. In totaal wordt er op ca. 37-40 maandagavonden per jaar door ons gespeeld.

Aanvaarding

Als je lid wordt van onze vereniging geef je nadrukkelijk aan dat je deze pagina hebt gelezen en dat je de voorwaarden van het lidmaatschap accepteert.

Deze pagina kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. We zullen je daar via de nieuwsbrief wel over informeren.